Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Konsolide metin

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Konsolide metin

ABD’de, Türkiye’deki Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi televizyon yayınlarını düzenleyici bir kurum bulunmuyor . Ancak 2020 seçimlerine yaklaşırken, ABD’li basın kuruluşlarının kendi standartlarını baştan belirleme veya netleştirme çabalarına hız verdiklerini görmekteyiz. Buna bir örnek, CNN’in 9 Temmuz 2019 günü kamuoyu ile paylaşmış olduğu 16 maddelik standartlar tüzüğü. Birleşik Krallık kamu yayıncısı BBC ise seçim döngüsü içine girildiğinde anket yaptırmadığı gibi ilkesel olarak diğer zamanlarda da anket yaptırmaya sıcak bakmıyor. Başkaları tarafından yapılan anketleri yayınlayıp yayınlamama konusunda ise takip edilmesi gereken ayrıntılı bir dizi kural bulunuyor. Seçim sonucunu etkileme potansiyeli baz alınarak hazırlanan bu kurallar, anketler haberleştirilirken kullanılması sakıncalı olabilecek yönlendirici kelimelerden bile söz ediyor (BBC, 2019). Başvuru konusu olayda işveren yargılama aşamasında,disiplin soruşturması sırasında yapılan incelemede başvurucunun e-postahesabında mesajların silindiğinin tespit edilmesi üzerine ekip lideri A.A.Y.nine-postasının incelenmesiyle başvurucunun iş akdinin feshine dayanak olanmesajlarının elde edildiğini beyan etmiştir. Başvurucu, işverenin tespit ettiğimesajların incelenen binlerce mail içinden seçilen, işveren tarafındanokunmayacağı beklentisiyle yazılan kişisel yazışmalar olduğunu ileri sürmüştür.Mahkemeye işveren tarafından sunulan e-posta mesajlarının başvurucu ile ekipyöneticisi arasında geçen ve genel olarak birbirleriyle ve işyeri ile ilgilidüşüncelerin açıklandığı, yer yer tartışma şeklindeki diyaloglardan oluştuğuanlaşılmaktadır. V. İşveren tarafından başvurucunun kişiselverilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine yönelikmüdahalenin orantılı kabul edilebilmesi için ise iletişimin denetlenmesi ileişlenecek veya herhangi bir şekilde yararlanılacak veriler ulaşılmak istenenamaçla sınırlı olmalı, bu amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izinverilmemelidir. Çalışanın kişisel verilerinin korunmasınıisteme hakkına ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından yapılan müdahale,ulaşılmak istenen amaç ile ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişliolmalıdır.

Bunun içinise öncelikle ihlalin kaynağı belirlenerek devam eden ihlalin durdurulması,ihlale neden olan karar veya işlemin ve bunların yol açtığı sonuçların ortadankaldırılması, varsa ihlalin sebep olduğu maddi ve manevi zararlarıngiderilmesi, ayrıca bu bağlamda uygun görülen diğer tedbirlerin alınmasıgerekmektedir (Mehmet Doğan, §§ 55, 57). Öncelikle e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimindenetlenebileceğine ve iletişim araçlarının kullanım koşullarına ilişkin olarakönceden tam ve açık bir bilgilendirme yapılmadığı hâllerde temel hak veözgürlüklerinin işyerinde de korunacağı yönündeki haklı beklentiyle çalışankişinin kurumsal e-posta üzerinden kişisel yazışmalar yapabileceğinin işverentarafından da öngörülebilecek bir durum olduğu vurgulanmalıdır. Buradanhareketle çalışana açık bir bilgilendirmenin yapılmadığı hâllerde hak veözgürlüklerine bir müdahalede bulunulmayacağı hususunda çalışanların makul birbeklenti içinde olacaklarının kabul edilmesi, temel hak ve özgürlüklerinsağladığı güvencelerden yararlandırılması gerektiği söylenebilir. Millî güvenlik, kamu düzeni, suçişlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veyabaşkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçınabağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplerebağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmışmerciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğinedokunulamaz. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde,karar kendiliğinden kalkar. (2) Banka, bu Yönetmelik kapsamında Bankaya yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep etmeye yetkilidir. (3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Bankaya tevsik edilemediği takdirde, söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak beyanda bulunulması zorunludur. (2) Birinci fıkra uyarınca en az bir asıl, bir yedek acil durum iletişim yetkilisi belirlenir. E) Müşteri tarafından onay verildiği sürece, hesap bilgisi hizmetinin sunulması amacıyla ilgili veriye, bilgi güvenliği ve gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun şekilde erişebilir, bu veriyi kullanabilir ve saklayabilir; hesap bilgisi hizmetinin sunulması amacı dışında hiçbir veriye erişemez, bu verileri kullanamaz ve saklayamaz. C) Ödeme emri başlatma hizmeti esnasında müşteri ile ilgili olarak edinilen diğer bilgilerin, müşterinin onayı olması şartıyla, sadece alıcıya iletilmesini sağlar.

  • (17) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunmak için yapılan başvurular için dördüncü fıkranın (c) bendi ile onuncu fıkranın (a) bendinde sermaye ile ilgili yer alan hususlar uygulanmaz.
  • Bir kişisel verinin bulunduğu tespit edildiğindebu veriye yönelik her türlü sınırlama ve müdahale Anayasa’nın anılan hükmükapsamındaki güvenceleri harekete geçirir.

Kaldı ki, PTT tarafından kişilerin arazilerine tesisat yapılması ya da yapılan tesisat ile mülk sahibinin, kullanma, yararlanma olanaklarının ortadan kaldırılması durumunda malikin yargıya başvurabileceği açıktır. Kaldı ki, söz konusu düzenlemede, arazi sahibinin mülkü üzerinde sahip olduğu kullanma ve yararlanma hak ve yetkilerine PTT’nin engel olmaması koşulu getirilmiştir\. İlk bahsini yerleştir, oyunun heyecanına kapıl. bahsegel yeni giriş\. Maddenin incelenmesinden açıkça anlaşıldığı üzere PTT İşletmesi binaların dışında ve arazi kapsamına giren taşınmazların içinde, kullanma ve yararlanma haklarına engel olmayacak biçimde tesisat yapabilecektir. PTT, bu yetkinin kullanılmasında ve koşulların nazara alınmasında konunun önemine uygun özeni göstermek zorundadır. İnşaat ve benzeri nedenlerle sonradan çıkacak kullanma ve yararlanma ihtiyacının bildirilmesi halinde aynı Yasa’nın 25. ”(1) Geçiş hakkı; elektronik haberleşme hizmeti vermek amacıyla, her türlü elektronik haberleşme alt yapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını, kamu ve/veya özel mülkiyete konu taşınmazların altından, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yapıyı kurmak, değiştirmek, sökmek, kontrol, bakım ve onarımlarını sağlamak ve benzeri amaçlarla söz konusu mülkiyet alanlarını bu Kanun hükümleri çerçevesinde kullanma hakkını kapsar.” 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmeyen ve sözleşmesi ekinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin (BİGŞ) yer aldığı yapım işlerinde, fiyatları belli olmayan işlerin fiyat tespitlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirtildiği Şartnamenin 20 nci maddesinde, “Bu maddede belirtilen usullerle tespit edilen birim fiyatlara, sözleşmesi veya eklerindeki esaslara göre, varsa ihale indirimi uygulanır.”Hükmü yer almaktadır.

Dış hizmet alımına konu edilen bir faaliyete ilişkin, ilgili mevzuatta kuruluşa yükümlülükler getirilmesi halinde, bu yükümlülüklerin dış hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmesinin sağlanacağının taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile taahhüt edilmesi zorunludur. Kuruluş, dış hizmete konu edilen faaliyetler bakımından dış hizmet sağlayıcının işlemlerinden de sorumludur. Dış hizmet alımı, Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ödeme hizmeti sağlayıcısı olmayan bir şirket tarafından sunulması sonucunu veya izlenimini yaratacak şekilde gerçekleştirilemez. (35) Kuruluşun, yurt dışında yerleşik bir ödeme hizmeti sağlayıcısını temsilci olarak tayin etmesi durumunda tayin edilecek temsilcinin faaliyet gösterdiği ülkede ödemeler alanında faaliyet gösterme konusunda herhangi bir kısıtının bulunmaması gerekir. Yurt dışında yerleşik temsilciler için bu madde kapsamında alınacak belgeler konusunda, dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 79 uncu madde hükümleri uygulanır. (21) Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hükümler, Banka tarafından kuruluşa verilen faaliyet izninin kapsadığı her bir ödeme hizmeti türü için münhasıran değerlendirilir.

(8) Kuruluş; pay sahipleri, üst yönetim ve bunların üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ile onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketlere veya iştiraklere borç veremez veya bunlarla kuruluşun kârını veya mal varlığını azaltacak şekilde emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedeller üzerinden örtülü işlemlerde bulunamaz, muvazaalı işlemler gerçekleştiremez. Bu tür işlemlerin yapılmış olması durumunda, bu tutarlar kuruluşun özkaynak hesaplamasına dahil edilmez. (3) Bağımsız denetim kuruluşları, denetim esnasında edindikleri, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğini ve bu ihlalin kuruluşun faaliyetlerini tehlikeye soktuğunu gösteren bilgi ve bulgular ile kuruluşun üçüncü kısımda yer alan hükümlere uyumunu etkileyebilecek bilgi ve bulguları derhal Bankaya bildirmekle yükümlüdür. (5) İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki icrai görevi olmayan bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, kuruluşun faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda, gerekli bilgi ve deneyime sahip olan ve icraî görevi bulunmayan iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık sonu itibarıyla yılda iki kez yönetim kuruluna raporlama yapılır.

Maddesindeki buyurucu kurallar, bu hak kullanabilme özgürlüğü ile, toplumun yoğunlaşan ve güncelleşen ortak beklentilerinden kaynaklanan “kamu-toplum yararı”nı mantıksal bir temelde bağdaştırıp dengelemiştir. Mahkemece, PTT’nin, kişilerin taşınmazlarından yararlanabilmesi için Anayasa’nın 46. Maddesi uyarınca irtifak hakkı kurulmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve bu husus gözetilmeksizin yapılan düzenlemenin Anayasa’nın 46. ”(1) İşletmeci, geçiş hakkı uygulamasında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilkelere uymakla ve geçiş hakkını kullanırken taşınmaza vereceği her türlü zararları en kısa sürede tazmin etmekle yükümlüdür.” (2) Fizibilite, inceleme, tetkik, ruhsat, zemin tahrip bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli, ve benzeri adlarla alınan ücretler ve tazminatlar, taraflar arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece işletmeci tarafından karşılanır.” “Posta ve telgraf tesis ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce (PTT), telekomünikasyon hizmetleri ise yetkilendirilen işletmeciler tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir. ABD’deki 1992 seçimleri öncesinde Charlotte Observer gazetesinin yaptığı, ağırlıklı olarak seçmenin gündemine odaklanan yayıncılık, yine Kansas eyaletinin Wichita şehrindeki günlük yerel gazete Wichita Eagle’ın bir yerel televizyon ve bir yerel radyo ile ortak düzenlediği Vatandaş Projesi de en iyi seçim gazeteciliği örnekleri arasında. Bu seçimden önce, The Washington Post’un altı muhabirini sahalara göndererek bir yıl boyunca vatandaşlara “adaylara ne sormamızı istiyorsunuz? ” sorusunu yönelterek yayınlarını şekillendirmesi, kaydedilmesi gereken başka bir başarılı seçim gazeteciliği örneği (Weaver, 1994). Yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye basınının da bu iyi örneklerde olduğu üzere politika ve vatandaş odaklı yayıncılığı öncelemesi isabetli olacaktır.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *